Chùa Từ Hiếu Website

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quý Phật tử,

Nhằm đáp ứng nguyện vọng của quý Phật tử về sự tìm tòi học hỏi giáo lý, chương trình sinh hoạt tu - học của Chùa Từ Hiếu. cũng như những vấn đề khác có liên quan đến đời sống tinh thần, để cân bằng nếp sống của người con Phật trong cuộc sống.

Chùa Từ Hiếu mượn phương tiện truyền thông internet mở ra website nay để giúp quý Phật tử xa, gần cập nhật những thông tin dễ dàng, tiện lợi hơn.

Tuy nhiên, nhận thấy giáo lý mà Đức Phật chỉ dạy trong Tam Tạng kinh điển thì đã quá nhiều, cho nên trong thời gian ngắn không thể đăng tải đầy đủ, vì thế mà trang website này tạm thời chỉ gói gọn những gì cần thiết trong phạm vi sinh hoạt tu học tại bổn tự.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật